Hvidvaskloven

”HVIDVASKLOVEN”

 

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

 

Advokatfirmaet Nylander Jensen, Strandvej 85, 5700 Svendborg, CVR.nr. 30629817 er omfattet af reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”)

 

Hvidvaskloven stiller krav om, at advokaten i alle sager indhenter og opbevarer dokumentation for klientens identitet (billed-id).

 

Det betyder i praksis, at advokaten skal anmode om at få forevist klientens pas, kørekort eller lignende og tage en kopi heraf.

 

Er klienten en virksomhed, f.eks. et selskab, skal virksomhedens ejer- og kontrolstruktur fastlægges, og de reelle ejere skal identificeres.

 

Endvidere skal Advokatfirmaet gøre opmærksom på, at såfremt Advokatfirmaet er videre om, har mistanke om, rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, er Advokatfirmaet forpligtet til at orientere Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Det bemærkes særligt, at klienten ikke har ret til indsigt i, om der er sket underretning til SØIK eller ret til indsigt i indholdet af underretningen.


Advokatfirmaet har desuden særlige forpligtelser ved kundeforhold med politisk eksponerede personer (PEP)

 

En politisk eksponeret person er:

 

 • Statschef, regeringschef, minister og assisterende minister (ministre og departementschefer).
 • Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer. (medlemmer af Folketinget og danske medlemmer af Europa Parlamentet).
 • Medlem af et politisk partis styrende organer.
 • Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder (højesteretsdommere og danske dommere ved internationale domstole).
 • Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker. (direktionen for Danmarks Nationalbank, danske statsrevisorer og danske medlemmer af den Europæiske Revisionsret).
 • Ambassadør, chargé d’affaires og højtstående officer i de væbnede styrker (forsvarschefer, viceforsvarschefer, værnschefer, ambassadører).
 • Medlem af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer (bestyrelsesmedlemmer eller direktører i selskaber, hvor staten ejer 50% eller mere eller på anden måde har reel kontrol over selskabet).
 • Direktør, vicedirektør, bestyrelsesmedlem eller person med tilsvarende hverv i internationale organisationer. (personer der er indstillet, udpeget eller ansat af regeringen, et ministerium eller en minister i en international organisation) Finanstilsynet fører en oversigt over danske PEP på tilsynets hjemmeside,

https://www.finanstilsynet.dk/Tal-ogFakta/PEP-liste.

 

En nærtstående til en politisk eksponeret person er:

 

 • Ægtefælle
 • Registreret partner
 • Samlever
 • Børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere
 • Forældre

 

En nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person er:

 

 • Fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere PEP’er (mere end 25% ejerskab er en indikator for at blive betragtet som reel ejer).
 • Fysisk person, der på anden måde har en nær forretningsforbindelse med en eller flere PEP’er (fx en samhandelspartner over en længere periode).
 • Fysisk person, som er den eneste reelle ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, der udelukkende er oprettet til fordel for en PEP.

 

Hvis klienten undervejs i sagsforløbet konstaterer, at klienten falder ind under ovenstående kategorier, skal advokaten orienteres herom hurtigst muligt.