Persondatapolitik

Persondatapolitik


Ved EU’s persondataforordning er vi pålagt en oplysningsforpligtelse vedrørende vores behandling af persondataoplysninger, og disse oplysninger findes nedenfor:


1.Den dataansvarlige - Hvordan kontaktes den dataansvarlige?

2.Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af persondataoplysninger.

3.Kategorier af persondataoplysninger.

4.Modtagere af persondataoplysninger.

5.Hvor stammer persondataoplysninger fra.

6.Opbevaring af persondataoplysninger.

7.Rettigheder.

8.Klage til Datatilsynet.1.Den dataansvarlige - hvordan kontaktes den dataansvarlige ?


Dataansvarlig er:


Advokatfirmaet Nylander Jensen

v/advokat Michael Nylander Jensen

Strandvej 85

5700 Svendborg

CVR.nr. 30629817


Kontaktoplysninger:


Advokatfirmaet Nylander Jensen, Strandvej 85, 5700 Svendborg

Telefon: 62 201 001

Mobil:30 349 349

E-mail:mj@advokatjensen.dk2.Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af persondataoplysninger


Formålet med og retsgrundlaget for at indsamle og opbevare persondataoplysninger vil være angivet i en særskilt meddelelse, medmindre tvingende grunde i persondataforordningens undtagelsesregler finder anvendelse.


3.Kategorier af persondataoplysninger


I en særskilt meddelelse vil det blive oplyst, hvilke kategorier af persondataoplysninger vi be-handler, medmindre tvingende grunde i Persondataforordningens undtagelsesbestemmelser finder anvendelse.


4.Modtagere af persondataoplysninger


I en særskilt meddelelse vil det blive oplyst, såfremt der som led i sagsbehandlingen videregives persondataoplysninger til f.eks. offentlige myndigheder, retten, eller en modpart, medmindre tvingende grunde i Persondataforordningens undtagelsesregler finder anvendelse.


5.Hvor stammer persondataoplysninger fra


I en særskilt meddelelse vil det blive oplyst, hvorfra oplysningerne stammer, medmindre tvingende grunde i Persondataforordningens undtagelsesregler finder anvendelse.
6.Opbevaring, og sletning af persondataoplysninger


Rådgiveransvaret ophører senest 10 år efter, at rådgivning er ydet, og en sag vil blive slettet såvel fysisk som elektronisk senest 10 år efter sagens afslutning.


Persondataoplysninger vil blive slettet umiddelbart efter behandlingsgrundlaget er ophørt.


I medfør af lov om hvidvaskning skal i nogle tilfælde opbevares id i form af kopi af pas eller kørekort i 5 år regnet fra transaktionens afslutning. Derefter slettes oplysningerne såvel fysisk som elektronisk.


I medfør af de advokatetiske regler er pålagt en ubetinget og strengt håndhævet pligt til altid at opretholde et effektivt system, der sikrer mod interessekonflikter. For at opfylde dette ufravigelige krav opbevares i sagsbehandlersystemet navn, adresse samt sagens art.


I nogle sager, hvor der er mulighed for genoptagelse - selv efter 10 år – gives i særskilt meddelelse oplysning om opbevaring af persondataoplysninger.


7.Rettigheder


Efter databeskyttelsesforordningen har klienten en række rettigheder i forhold til behandlingen af persondataoplysningerne.


Hvis klienten vil gøre brug af sine rettigheder, skal klienten kontakte advokatfirmaet.


Rettigheder:


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Klienten har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Klienten har ret til at få urigtige oplysninger rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har klienten ret til at få slettet oplysningerne, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Klienten har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af persondataoplysningerne begrænset. Hvis klienten har ret til at få begrænset behandlingen, må oplysningerne fremover kun behandles (bortset fra opbevaring) med samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Klienten har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af per-sondataoplysningerne.


Ret til at transmittere oplysninger(Dataportabilitet)

Klienten har i visse tilfælde ret til at modtage persondataoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondataoplys-ninger fra én data-ansvarlig til en anden uden hindring.
8.Klage til datatilsynet


Klienten har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis klienten er utilfreds med den måde, persondataoplysningerne er behandlet på.


Klienten finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk, hvor klienten i øvrigt kan læse mere om rettigheder i vejledningen om registreredes rettigheder.