Møde sag 2H.D. 8. februar 2007 i sag 451/2005 (1. afd.)


Formard A/S under konkursv/advokat Michael Jensen, Svendborg


mod


Sydbank A/Sv/advokat Anne Birgitte Gammeljord, KøbenhavnDelvis indfrielse af kassekredit blev omstødt.


Konkurs- og anden insolvensret 27.4I efteråret 2003 konstaterede bestyrelsen for virksomheden F, der i 2001 var blevet økonomisk re-konstrueret, at der måtte forventes et negativt driftsresultat. I januar 2004 forhandlede F med en tysk kunde, K, om en rekonstruktion, der ud over et kapitaltilskud og en akkordordning, omfattende betaling af 2 gange 150.000 EUR. Den 15. januar 2004 orienterede F’s direktør selskabets pengeinstitut, P, om forhandlingerne med K. Den 16. januar 2004 overførte K 150.000 EUR til F’s kassekredit i P, og senere samme dag meddelte P, at kassekredittens maksimum var nedskrevet til den aktuelle saldo på kontoen. Da P fastholdt nedskrivningen, indgav F konkursbegæring den 19. januar 2004. Konkursboet krævede omstødelse af nedskrivningen af kassekreditten med et beløb svarende til indbetalingen fra K. Højesteret fastslog, at overførslen til P og P’s nedskrivning af kassekredittens maksimum måtte ses under ét og indebar indfrielse af en del af F’s gæld til P. Denne indfrielse måtte anses som betaling af gæld, jf. konkurslovens §67, stk. 1, og forringede afgørende F’s betalingsevne. Højesteret lagde til grund, at P, der gennem flere år havde været F’s eneste bankforbindelse, ved årsskiftet 2003/2004 måtte have haft kendskab til selskabets usikre økonomiske situation og dets likviditetsvanskeligheder, og at P den 15. januar 2004 blev orienteret om forhandlingerne med K om rekonstruktionsplanen, som bl.a. indeholdt betaling af 2 gange 150.000 EUR. På denne baggrund fremtrådte den delvise indfrielse af gælden med beløbet, som banken få timer før havde modtaget fra K, ikke som en ordinær disposition, og Højesteret tog derfor konkursboets påstand om omstødelse til følge.


I henhold til dommen blev advokat Michael Jensens klient tilkendt i alt kr. 1.603.252,44 incl. omkostninger.


Dommen er i sin helhed trykt i Ugeskrift for retsvæsen 2007.1240H